gorgblau Educació Palma Balears, Illes

Aspectes treballats durant tota l'etapa de secundària.

  • Els valors de la convivència, la cooperació, el respecte a la diversitat cultural i social, l'amistat... Creim que són bàsics perquè els al·lots i al·lotes puguin formar-se com a ciutadans responsables en la societat que els toca viure.
  • Els hàbits d'estudi, l'organització del treball, l'ordre, la valoració de l'esforç en la feina a realitzar, el treball en equip... És important que l'alumnat tengui una actitud positiva cap als estudis, d'aquesta manera desenvoluparan millor les seves capacitats i seran més autònoms cosa que afavorirà la seva formació al llarg de la seva vida.
  • La importància de la cultura en totes les seves manifestacions. Interessant-se per la cultura poden entendre i respectar la pluralitat i formar-se com a persones crítiques.
  • La seva màxima participació en qualsevol activitat educativa o en els projectes que s'organitzen al centre:projecte ecoambiental, revista escolar, Setmana Cultural, celebració del dia de la Pau, del dia del Cooperativisme, de Sant Antoni...). D'aquesta manera es treballa la responsabilitat i l'alumnat sent que és un membre actiu de la comunitat educativa que forma el centre.
  • L'ús de les noves tecnologies en el treball quotidià. Intentam que les TIC estiguin presents en les diferents tasques que l’alumnat realitza en el seu dia a dia. El centre disposa d'una aula d'informàtica a més d’ordinadors portàtils, una pantalla digital, canó, xarxa WIFI... per utilitzar dins les aules.
  • Activitats complementàries o sortides que permeten que l'aprenentatge els arribi de forma més lúdica. Es realitzen sortides en què participen tots els cursos de l'ESO; aquestes afavoreixen molt la coneixença entre l'alumnat i una millor convivència entre ells.
  • La valoració i ús de la llengua catalana i el respecte per la cultura de les Illes Balears. La llengua catalana és la llengua de comunicació i d'aprenentatge del nostre centre. Per a l'alumnat nouvingut, disposam d’un pla d’acollida per ensenyar-los la llengua.