gorgblau Educació Palma Balears, Illes
gorgblau Educació Palma Balears, Illes
gorgblau Educació Palma Balears, Illes
gorgblau Educació Palma Balears, Illes
Documents escola

 Projecte Educatiu de Centre (PEC)

 Projecte Lingüístic (PL)

 Reglament d'organització i funcionament (ROF)


Autoritzacions
 


 Autorització informada per l'ús de dades personals de menors (dades personals, veu i imatges) per part del centre.

 En cas d'absència per viatge més d'una setmana a l'escola, s'ha d'emplenar el següent document i entregar-lo a direcció.

 Full de signatures (Reconeixement, Autorització imatge, Autorització sortides, Autorització acompanyant metge) Política de privacitat d'alumnes 


 Política privacitat dades currículums
: Entregar aquest document signat en cas d'enviar el CV.


 Política de privacitat web Condicions d'ús de la web