gorgblau Educació Palma Balears, Illes
gorgblau Educació Palma Balears, Illes
gorgblau Educació Palma Balears, Illes
Documents escola

 Projecte Educatiu de Centre (PEC)

 Projecte Lingüístic (PL)

 Reglament d'organització i funcionament (ROF)

 Document de centre 2019-2020


Programació General Anual (PGA) 2019-2020Autoritzacions
 


 Autorització informada per l'ús de dades personals de menors (dades personals, veu i imatges) per part del centre.

 En cas d'absència per viatge més d'una setmana a l'escola, s'ha d'emplenar el següent document i entregar-lo a direcció.

 Full de signatures (Reconeixement, Autorització imatge, Autorització sortides, Autorització acompanyant metge)


Documents cooperativa Política privacitat dades currículums
: Entregar aquest document signat en cas d'enviar el CV.


 Política de privacitat web Condicions d'ús de la web