CC Sant Felip Neri

Gorg Blau S.Coop

Atenció a la diversitat

El nostre col·legi és un centre d'Atenció Preferent emblemàtic. Aquesta consideració donada per la Conselleria al nostre centre, repon a l'increment d'alumnes estrangers que es matriculen a les nostres aules i que necessiten d'una resposta educativa que els ajudi a conèixer la llengua i la cultura pròpia de les nostres illes.Per això el centre rep de la Conselleria una dotació de recursos humans per atendre i donar resposta a les necessitats que es deriven d'aquest fet social. 

Pretén afavorir la inserció d’alumnes que, en funció de les seves condicions socials, econòmiques i culturals, presenten dificultats respecte a l’accés, la permanència i la promoció en el sistema educatiu. Les actuacions del programa d’atenció a la diversitat aniran encaminades a:

 • Afavorir la inserció socioeducativa de l’alumnat que pertany a minories ètniques, socials o culturals així com també als alumnes d’incorporació tardana.
 • Aconseguir que l’alumnat pugui assolir les competències bàsiques de les àrees instrumentals pròpies de cada cicle.
 • Desenvolupar habilitats socials (higiene, alimentació...) i d’autonomia personal (àmbit social).

 El programa d’atenció a la diversitat va dirigit a les etapes d’educació infantil, educació primària i educació secundària, concretament: 

 • Alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de la seva situació de desavantatge social, econòmica, cultural i ètnica.
 • Alumnat que presenti un desfasament curricular com a mínim de dos cursos.
 • Alumnat nouvingut amb necessitats de suport derivades del desconeixement del català i del castellà.

Per obtenir una millor organització el PAD contempla les seguents actuacions:

 • Pla d'Acollida

Pels alumnes nouvinguts amb l'objectiu de que puguin seguir, amb normalitat i ràpidament, el currículum i adquirir l'autonomia personal dins el centre.Es tracta d'un protocol d'actuacions per facilitar l'adaptació de l'alumnat nouvingut que van dirigides a les famílies( acollida , informació del centre , procés de matriculació i fins i tot cursos gratuits de català) i als alumnes (immersió en la llengua i cultura pròpies de les nostres illes).

 • Pla d'Acolliment Línguístic

Preten proporcionar als alumnes les primeres competències bàsiques del català per tal d'afavorir la seva incorporació a l'aula ordinària.

 • Pla Específic per a l'alumnat que no promociona (repetidors d'ESO)

Mesures de seguiment de seguiment i acompanyament individualitzat per superar les dificultats que causaren la no promoció de curs.

 • Cicle Formació Professional Bàsica

Destinat als alumnes que presenten dificultats per a superar l'ESO .Aquest programa amplia les competències bàsiques de l'alumnat per continuar amb els estudis y proporciona competències professionals de nivell 1 (Serveis Comercials)

 • Programa de suport

Pels alumnes amb necessitats especifiques de suport educatiul centre compta amb un equip de professionals en Pedagogia Terapèutica que realitzen i distribueixen la seva feina segons les necessitats i prioritats detectades i en base als criteris establerts pel centre i la Conselleria.