CC Sant Felip Neri

Gorg Blau S.Coop

Projecte ICAPE

Què és ICAPE?

ICAPE és un projecte educatiu que impulsa les capacitats emprenedores, els valors de la persona i familiaritza els estudiants amb el concepte de responsabilitat social. L’objectiu general d’ICAPE és aconseguir que els alumnes estiguin més capacitats per: treballar en equip, prendre decisions, planificar, assumir responsabilitats, comunicar-se ... ICAPE és un programa dissenyat per a que els alumnes arribin a assolir les capacitats emprenedores de manera real, posant en pràctica el concepte d’aprendre – fent.

Aquestes capacitats seran d’utilitat als estudiants en tots els àmbits de la seva vida, tant personal com professional , no tan sols per a aquells que en un futur decideixin emprendre un projecte, sinó també pels que treballaran per compte d’altre ICAPE és un programa impulsat de manera conjunta per la Conselleria d’Educació i Universitat i la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, que coordina l’Institut d’Innovació Empresarial (IDI).

 

 

Com s'aplica ICAPE a la nostra escola?

Al curs 2016.2017

El projecte triat per l'escola és el de Joves Emprenedors Associats (JEA) que serà dut a terme pels alumnes de 2n de Formació Professional Bàsica.

Crearan una empresa virtual amb uns objectius de mercat, productes i serveis comercialitzats i promoció online.

La duració del projecte serà de setembre a abril, ja que maig i juny, aquests grup realitzarà la Formació a Centre de Treball (FCT).

Al curs 2015-2016

El projecte triat per l'escola és el de Joves Emprenedors Socials (JES) que serà dut a terme pels alumnes de 2n de Formació Professional Bàsica.

Treballaran amb una contrapart (grup d'alumnes d'una escola d'un país amb necessitats específiques) i una ONG real que farà d'intermediària per a dur a terme uns objectius de sensibilització i cofinanciació.

La duració del projecte serà de setembre a abril, ja que maig i juny, aquests grup realitzarà la Formació a Centre de Treball (FCT).

Cooperativa Escolar

Cooperativa d'alumnes de 3ESO "UN VIATGE PER SOMIAR"

Enguany hem pensat montar una empresa cooperativa escolar amb la finalitat d' aconseguir recursos tant econòmics com socials i també millorar el nostre coneixement educatiu i també el nostre objectiu important és anar de viatge de estudis a final de curs a 4rt ESO.

Vos preguntareu què és una cooperativa escolar?

Hem fet una entrevista al nostre president de la cooperativa d'ensenyament ''Gorg Blau S. Coop'', n'Enric Pozo, que ens ha contat que és una cooperativa escolar i li vàrem demanar una ONG per colaborar amb ella. Ens va recomanar que col·laboressim amb les ONGs que ara estan ajudant als refugiats que arriben de Siria.

Aquesta cooperativa ens ajudarà molt en la nostra vida laboral futura, tenir un vocabulari més correcte i extens amb les assignatures de Català, Castellà, Anglès, Geografía, més habilitats matemàtiques i millorar les relacions socials.

S'ha de ser solidaris per amor a la humanitat, perquè la unió fa la força, perquè la vida es per a compartir.

Estem en un mal moment per formar una cooperativa escolar però intentarem fer possible el nostre objectiu d'anar de viatge d'estudis.

Gràcies per colaborar amb nosaltres i esperam que sigui así durant tot el curs.

 

Alba Forteza i Roman Rodriguez, alumnes de la cooperativa escolar i membres del Consell Rector de 3r d'ESO: UN VIATGE PER SOMIAR.

Projecte lingüístic

Com tots sabeu, una de les característiques principals, i més enriquidores, del nostre centre és el de la diversitat. Diferents països d’origen, diferents llengües, diferents costums... en fi, diferents cultures s’uneixen dins la nostra escola. Aquest fet, en lloc de ser un problema, és un dels nostres trets més enriquidors. Tots convivim junts i aprenen d’uns i dels altres; ens ajudam a créixer plegats.

Tot aquest treball de convivència es pot dur a terme gràcies a un fil d’unió, i aquest és la llengua catalana que s’ha convertit en una eina cohesionadora i integradora dins la nostra escola plural. Per aquest motiu és la llengua vehicular i d’aprenentatge del centre.

 
 

Per poder aconseguir que el català sigui la llengua de tots, i que ens ajudi a relacionar-nos, tenim el PROJECTE LINGÜÍSTIC. Aquest projecte el va aprovar el Consell Escolar, el 30 d’octubre de 2006 i es revisa anualment. És un document en el qual apareixen les actuacions que es duen a terme per tal de promoure l’ús i el coneixement de la llengua per part de tots els membres de la comunitat educativa (alumnes, professors i professores, pares i mares). Amb ell, a més, es respecta el que estableix la llei de Normalització Lingüística que disposa que la Llengua i la Literatura catalanes siguin ensenyades als centres educatius per tal de garantir que l'alumnat, en acabar la seva escolaritat, sigui capaç d'usar les dues llengües oficials de la nostra comunitat, la catalana i la castellana.

Algunes de les actuacions que es promouen són: Pla d’acollida, desdoblaments i suports, curs gratuït per a pares i mares, ambientació en català.  

Atenció a la diversitat

El nostre col·legi és un centre d'Atenció Preferent emblemàtic. Aquesta consideració donada per la Conselleria al nostre centre, repon a l'increment d'alumnes estrangers que es matriculen a les nostres aules i que necessiten d'una resposta educativa que els ajudi a conèixer la llengua i la cultura pròpia de les nostres illes.Per això el centre rep de la Conselleria una dotació de recursos humans per atendre i donar resposta a les necessitats que es deriven d'aquest fet social. 

Pretén afavorir la inserció d’alumnes que, en funció de les seves condicions socials, econòmiques i culturals, presenten dificultats respecte a l’accés, la permanència i la promoció en el sistema educatiu. Les actuacions del programa d’atenció a la diversitat aniran encaminades a:

 • Afavorir la inserció socioeducativa de l’alumnat que pertany a minories ètniques, socials o culturals així com també als alumnes d’incorporació tardana.
 • Aconseguir que l’alumnat pugui assolir les competències bàsiques de les àrees instrumentals pròpies de cada cicle.
 • Desenvolupar habilitats socials (higiene, alimentació...) i d’autonomia personal (àmbit social).

 El programa d’atenció a la diversitat va dirigit a les etapes d’educació infantil, educació primària i educació secundària, concretament: 

 • Alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de la seva situació de desavantatge social, econòmica, cultural i ètnica.
 • Alumnat que presenti un desfasament curricular com a mínim de dos cursos.
 • Alumnat nouvingut amb necessitats de suport derivades del desconeixement del català i del castellà.

Per obtenir una millor organització el PAD contempla les seguents actuacions:

 • Pla d'Acollida

Pels alumnes nouvinguts amb l'objectiu de que puguin seguir, amb normalitat i ràpidament, el currículum i adquirir l'autonomia personal dins el centre.Es tracta d'un protocol d'actuacions per facilitar l'adaptació de l'alumnat nouvingut que van dirigides a les famílies( acollida , informació del centre , procés de matriculació i fins i tot cursos gratuits de català) i als alumnes (immersió en la llengua i cultura pròpies de les nostres illes).

 • Pla d'Acolliment Línguístic

Preten proporcionar als alumnes les primeres competències bàsiques del català per tal d'afavorir la seva incorporació a l'aula ordinària.

 • Pla Específic per a l'alumnat que no promociona (repetidors d'ESO)

Mesures de seguiment de seguiment i acompanyament individualitzat per superar les dificultats que causaren la no promoció de curs.

 • Cicle Formació Professional Bàsica

Destinat als alumnes que presenten dificultats per a superar l'ESO .Aquest programa amplia les competències bàsiques de l'alumnat per continuar amb els estudis y proporciona competències professionals de nivell 1 (Serveis Comercials)

 • Programa de suport

Pels alumnes amb necessitats especifiques de suport educatiul centre compta amb un equip de professionals en Pedagogia Terapèutica que realitzen i distribueixen la seva feina segons les necessitats i prioritats detectades i en base als criteris establerts pel centre i la Conselleria. 

Programa ecoambiental

 

Com escola cooperativa assumim un dels nostres trets d’identitat que és el compromís d’educar per a la sostenibilitat mediambiental i fomentar actituds positives i compromeses vers l’entorn incorporant pràctiques de racionalització dels recursos naturals: reducció, reutilització, reciclatge i consum responsable. 

Actituts a treballar:

Volem consolidar el reciclatge de paper, plàstics i tetrabricks a tot el centre, amb accions participatives de tot l’alumnat i amb l’objectiu de comprometre a tota la comunitat educativa (utilització paper reciclat, recollida selectiva, tassons ecològics al menjador...)

Treballar l’estalvi energètic: llums, calefacció...

Es faran propostes d’actuació i estudis de viabilitat per millorar les instal·lacions.

 

Subcategories