CC Sant Felip Neri

Gorg Blau S.Coop

ESO

 

Introducció

En aquesta escola l’alumnat té la possibilitat d’estudiar tota l'Educació Sencundària Obligatòria: de 1r d'ESO a 4t d'ESO (l'estudien els al·lots i les al·lotes de entre 12 anys als 16 anys). El projecte educatiu que s'aplica en aquesta etapa és la continuació del que s'ha desenvolupat a les etapes anteriors, adaptant-ne els continguts, els objectius i les competències bàsiques. L'objectiu del projecte és ajudar-los perquè en el seu futur siguin persones preparades i competents per assumir les tasques que se'ls presentin; siguin crítics amb l'entorn social que els toqui viure; i tenguin capacitat de decisió.

L'etapa de l'ESO és d'una sola línia (una sola aula per curs). Aquest és un tret molt positiu perquè permet que hi hagi molta familiaritat entre l'alumnat i, també, entre l'alumnat i tot el professorat que en forma part. Aquest ambient fa possible un treball en què hi participen tot la comunitat educativa de forma combinada i conjunta.

 

Què treballem?

  • Els valors de la convivència, la cooperació, el respecte a la diversitat cultural i social, l'amistat... Creim que són bàsics perquè els al·lots i al·lotes puguin formar-se com a ciutadans responsables en la societat que els toca viure.
  • Els hàbits d'estudi, l'organització del treball, l'ordre, la valoració de l'esforç en la feina a realitzar, el treball en equip... És important que l'alumnat tengui una actitud positiva cap als estudis, d'aquesta manera desenvoluparan millor les seves capacitats i seran més autònoms cosa que afavorirà la seva formació al llarg de la seva vida.
  • La importància de la cultura en totes les seves manifestacions. Interessant-se per la cultura poden entendre i respectar la pluralitat i formar-se com a persones crítiques.
  • La seva màxima participació en qualsevol activitat educativa o en els projectes que s'organitzen al centre:projecte ecoambiental, revista escolar, Setmana Cultural, celebració del dia de la Pau, del dia del Cooperativisme, de Sant Antoni...). D'aquesta manera es treballa la responsabilitat i l'alumnat sent que és un membre actiu de la comunitat educativa que forma el centre.
   
  • L'ús de les noves tecnologies en el treball quotidià. Intentam que les TIC estiguin presents en les diferents tasques que l’alumnat realitza en el seu dia a dia. El centre disposa d'una aula d'informàtica a més d’ordinadors portàtils, una pantalla digital, canó, xarxa WIFI... per utilitzar dins les aules.
  • Activitats complementàries o sortides que permeten que l'aprenentatge els arribi de forma més lúdica. Es realitzen sortides en què participen tots els cursos de l'ESO; aquestes afavoreixen molt la coneixença entre l'alumnat i una millor convivència entre ells.
  • La valoració i ús de la llengua catalana i el respecte per la cultura de les Illes Balears. La llengua catalana és la llengua de comunicació i d'aprenentatge del nostre centre. Per a l'alumnat nouvingut, disposam d’un pla d’acollida per ensenyar-los la llengua. 
   

Com treballem?

Disposam de desdoblaments per a treballar de forma més individualitzada i poder atendre així la diversitat.

Orientació educativa-laboral

L'ESO és l'última etapa de l'educació obligatòria, per això és molt important que l’alumnat estigui assabentat de les possibles sortides educatives que existeixen. Per aquesta atenció reben l’ajuda de l'orientadora del centre.