CC Sant Felip Neri

Gorg Blau S.Coop

Educació Infantil

 Què volem?

✓ Desenvolupar habilitats comunicatives i formes d'expressió.

✓ Adoptar hàbits bàsics de salut corporal i alimentària.

✓ Gaudir de les manifestacions culturals presents a l'entorn.

✓ Desenvolupar capacitats afectives i actuar cada cop amb més seguretat i confiança en sí mateixos.

✓ Relacionar-se amb els altres i adquirir pautes elementals de convivència i relació social.

✓ Adquirir autonomia en les activitats habituals.

✓ Reconeixement i construcció de les emocions.

✓ Desenvolupar globalment les capacitats cognitives, sensorials i motrius. 

 

Educació Primària

Blocs de feina!

✓ Bloc de música de 1r d'EP

Bloc de música de 2n d'EP

✓ Bloc de música de 5è d'EP

✓ Bloc de música de 6è d'EP

 

Educació Secundària Obligatòria

 

Introducció

En aquesta escola l’alumnat té la possibilitat d’estudiar tota l'Educació Sencundària Obligatòria: de 1r d'ESO a 4t d'ESO (l'estudien els al·lots i les al·lotes de entre 12 anys als 16 anys). El projecte educatiu que s'aplica en aquesta etapa és la continuació del que s'ha desenvolupat a les etapes anteriors, adaptant-ne els continguts, els objectius i les competències bàsiques. L'objectiu del projecte és ajudar-los perquè en el seu futur siguin persones preparades i competents per assumir les tasques que se'ls presentin; siguin crítics amb l'entorn social que els toqui viure; i tenguin capacitat de decisió.

L'etapa de l'ESO és d'una sola línia (una sola aula per curs). Aquest és un tret molt positiu perquè permet que hi hagi molta familiaritat entre l'alumnat i, també, entre l'alumnat i tot el professorat que en forma part. Aquest ambient fa possible un treball en què hi participen tot la comunitat educativa de forma combinada i conjunta.

 

Què treballem?

 • Els valors de la convivència, la cooperació, el respecte a la diversitat cultural i social, l'amistat... Creim que són bàsics perquè els al·lots i al·lotes puguin formar-se com a ciutadans responsables en la societat que els toca viure.
 • Els hàbits d'estudi, l'organització del treball, l'ordre, la valoració de l'esforç en la feina a realitzar, el treball en equip... És important que l'alumnat tengui una actitud positiva cap als estudis, d'aquesta manera desenvoluparan millor les seves capacitats i seran més autònoms cosa que afavorirà la seva formació al llarg de la seva vida.
 • La importància de la cultura en totes les seves manifestacions. Interessant-se per la cultura poden entendre i respectar la pluralitat i formar-se com a persones crítiques.
 • La seva màxima participació en qualsevol activitat educativa o en els projectes que s'organitzen al centre:projecte ecoambiental, revista escolar, Setmana Cultural, celebració del dia de la Pau, del dia del Cooperativisme, de Sant Antoni...). D'aquesta manera es treballa la responsabilitat i l'alumnat sent que és un membre actiu de la comunitat educativa que forma el centre.
   
 • L'ús de les noves tecnologies en el treball quotidià. Intentam que les TIC estiguin presents en les diferents tasques que l’alumnat realitza en el seu dia a dia. El centre disposa d'una aula d'informàtica a més d’ordinadors portàtils, una pantalla digital, canó, xarxa WIFI... per utilitzar dins les aules.
 • Activitats complementàries o sortides que permeten que l'aprenentatge els arribi de forma més lúdica. Es realitzen sortides en què participen tots els cursos de l'ESO; aquestes afavoreixen molt la coneixença entre l'alumnat i una millor convivència entre ells.
 • La valoració i ús de la llengua catalana i el respecte per la cultura de les Illes Balears. La llengua catalana és la llengua de comunicació i d'aprenentatge del nostre centre. Per a l'alumnat nouvingut, disposam d’un pla d’acollida per ensenyar-los la llengua. 
   

Com treballem?

Disposam de desdoblaments per a treballar de forma més individualitzada i poder atendre així la diversitat.

Orientació educativa-laboral

L'ESO és l'última etapa de l'educació obligatòria, per això és molt important que l’alumnat estigui assabentat de les possibles sortides educatives que existeixen. Per aquesta atenció reben l’ajuda de l'orientadora del centre.

Equip pedagògic

L'equip pedagògic del centre està format pels següents professionals. A més a més podeu consultar el seu horari d'atenció a pares i mares.

Curs 2016-2017

EDUCACIÓ INFANTIL

 Xisca Sorell

3 anys

dijous 12:00h. a 13:00h

Marga Mas

4 anys

dimarts 13:30h. a 14:30h

Isabel Cortés

5 anys

dijous 12:00h. a 13:00h

Alberto Barón

Suport

dimarts 12:00h. a 13:00h

 

PRIMÀRIA

Marian Ruiz 

1r curs

dijous 12:00h. a 13:00h

Rosa Romero 

2n curs

dijous 12:00h. a 13:00h

Pep Lluís Parra

3r curs

dijous 12:00h. a 13:00h

Pere Sureda 

4t curs

dilluns 12:00h. a 13:00h

Pere Sastre 

5è curs

dimarts 13:30h. a 14:30h

Joan Rosselló

6è curs

dimecres 12:00h. a 13:00h

Pep Martí Nuñez

Música

 

Miquel Barrado

Educació Física

 

Carme Oliver

Anglès

 

 

SECUNDÀRIA

Pedro Salas

1r curs

dilluns 08:55h. a 09:50h

Marta Vives 

2n curs

dijous 11:05h. a 12:00h

Malena Míguez 

3r curs

dijous 08:55h. a 09:50h

Cati Calvo 

4r curs

divendres 13:05h. a 14:00h

Pep Amengual Música  
Jordi Llompart 

Educació física

 

 Aurèlia Amengual

Biologia

 

Xisca Salom

Ciències aplicades

 

Malena Míguez

Anglès

 

Toni Cañellas

Religió

 

Miquel Rafael

Iniciativa a l'activitat empresarial

 

Carlos Vicens

Economia

 

 

FPB

Aurèlia Amengual

Tutor FPB 1r curs

dilluns 12:00h. a 13:00h

Joan Manel Mulet 

Tutor FPB 2n curs

dimarts 11:00h. a 12:00h

 

EQUIP DE SUPORT

Coloma Flexas

PT ESO i Orientadora Centre

divendres 12:00h. a 13:00h

Catalina Buades

PT ESO i AL

dilluns 14:00h. a 15:00h.

Silvia Bennàssar

PT de primària

dimecres 12:00h. a 13:00h.

Marga Tugores

PT de primària

dimarts 15:30h. a 16:30h

Víctor Jímenez

PT de secundària

 

Formació Professional Bàsica

Què són?

Els cicles de formació professional bàsica són cicles formatius d'una duració de 2 anys acadèmics destinats a persones que no han finalitzat l'ESO i que volen seguir els seus estudis cap a un camp de la formació professional.

Els cicles de formació professional bàsica garanteixen l'adquisició de les competències bàsiques de l'aprenentatge permanent, a través de l'impartició d'ensenyaments de: Llengua castellana, llengua estrangera, ciències socials, llengua cooficial (si és el cas), matemàtiques i ciències aplicades al context personal i d'aprenentatge en un camp professional.

Les característiques pedagògiques s'adaptaran a les característiques específiques de l'alumnat. Es fomentarà el treball en equip, la tutoria i l'orientació educativa i professional.

 
 

Qui pot accedir?

 • Per accedir a aquests cicles s'han de tenir un mínim de 15 anys (complerts o complir-los durant l'any en curs) i no superar els 17 anys.
 • S'hi accedeix per recomanació de l'equip docent de l'ESO, amb el consentiment dels tutors legals de l'alumne o del propi alumne si aquest està emancipat.
 • S'ha d'haver cursat 3r d'ESO per accedir-hi. Excepcionalment s'hi podrà accedir havent cursat 2n d'ESO.

Titulació

La superació d'un cicle de formació bàsica permet obtenir el títol de Tècnic professional bàsic de la família corresponent, com també d'una qualificació de nivell 1 del catàleg nacional de qualificacions professionals.

El títol de tècnic professional bàsic permet l'accés als cicles formatius de grau mitjà, com també, l'obtenció del graduat d'ESO si es realitza la prova final d'avaluació de l'ESO.

 

 

Què ofertem a Sant Felip Neri?

Itinerari

FPB Serveis Comercials

   
Mòduls 1r Curs 2n Curs
Bàsics   
Ciències aplicades I  6h/setmana  
Comunicació i societat I   6h/setmana  
Ciències aplicades II     6h/setmana
Comunicació i societat II     6h/setmana
Professionals   
Tècniques bàsiques de "merchandising"  6h/setmana  
Operacions auxiliars d'enmagatzematge  4h/setmana  
Tractament informàtic de dades  8h/setmana  
Preparació de comanes i venda de productes    4h/setmana
Atenció al client    3h/setmana
Aplicacions bàsiques d'informàtica     8h/setmana
Tutoria  1h/setmana  1h/setmana
Formació a centres de treball    240 hores

Finalitat

Proporcinar una formació bàsica i professional que permeti la inserció laboral o continuar amb els estudia de CFGM.

 

Sortides professionals

 • Auxiliar de dependent de comerç
 • Auxiliar d'animació del punt de venda
 • Auxiliar de venda
 • Auxiliar en promoció de vendes
 • Empleat/da de reposició
 • Operador/a de cobrament o caixer/a
 • Operador/a de comandes
 • Carretiller/a de reposició i expedició
 • Operari/a de logística
 • Auxiliar d'informació
 

Empreses on han realitzat les pràctiques els nostres alumnes...

Alguns d'ells han estats contractats per a la temporada d'estiu.

 
 

Horari classes

Horari classes d'octubre a maig

Ed. Infantil

de dilluns a dijous de 9:00h a 12:00h i de 14:30h a 16:30h

divendres de 9:00h a 14:00h

 

Ed. Primària

de dilluns a dijous de 9:00h a 12:00h i de 14:30h a 16:30h

divendres de 9:00h a 14:00h

 

Ed. Secundària

1r i 2n cicle

de dilluns a divendres de 8:00h a 14:00h

 

Formació Professional Bàsica

de dilluns a divendres de 8:00h a 14:00h