CC Sant Felip Neri

Gorg Blau S.Coop

 

A partir del mes d'octubre es lliurarà un rebut mensual de 5 euros que, voluntàriament, podreu pagar i el qual servirà per millorar instal·lacions del centre, compra de material didàctic, biblioteca, mantenir i ampliar els equips d'aula d'informàtica...

A més, podreu desgravar un 25% a la Declaració d'Hisenda de les quotes que haureu pagat. Vos agraïm la vostra col·laboració.

 

 

 

Què és una cooperativa?

Una cooperativa de treball és una empresa d'autogestió, propietat dels treballadors que s'organitzen de forma democràtica per proporcionar llocs de feina als seus membres i produir, en comú, béns o serveis.

Les cooperatives estan basades en valors de l'autoajuda, l'autoresponsabilitat, la democràcia,  la igualtat, l'equitat i la solidaritat. Els socis cooperativistes continuen la tradició dels fundadors i fan seus els valors ètics de l'honestedat, la transparència, la responsabilitat i la vocació social.

 

Els principis cooperatius

Els principis cooperatius son pautes aprovades per l'Aliança Cooperativa Internacional (ACI-1995) mitjançant les quals les cooperatives posen en pràctica els seus valors.

  • Adhesió voluntària i oberta: les cooperatives són organitzacions voluntàries, obertes a totes les persones disposades a acceptar les responsabilitats de ser-ne socis, sense discriminació social, política, religiosa, racial o de sexe.
  • Gestió democràtica dels socis: les cooperatives són gestionades democràticament pels socis, els quals participen activament en la fixació de les seves polítiques i en la presa de decisions. A les cooperatives els socis tenen els mateixos drets de vot: un soci, un vot.
  • Participació econòmica dels socis: els socis contribueixen equitativament al capital de les seves cooperatives i el gestionen de forma democràtica.
  • Autonomia i independència: les cooperatives són organitzacions autònomes que gestionen els socis. Si signen acords amb altres organitzacions  o amb governs, o si aconsegueixen capital de fonts externes, ho fan en termes que assegurin el control democràtic i els permetin mantenir l'autonomia.
  • Educació, formació i informació: les cooperatives proporcionen educació i formació als socis i als empleats perquè puguin contribuir al desenvolupament de les cooperatives. Informen el gran públic, especialment els joves i els líders d'opinió, de la naturalesa i els beneficis de la cooperació.
  • Cooperació entre cooperatives: les cooperatives serveixen els socis i enforteixen el moviment cooperatiu, ja que treballen conjuntament mitjançant estructures locals, nacionals, regionals i internacionals.
  • Interès per la comunitat: les cooperatives treballen per aconseguir el desenvolupament sostenible de les respectives comunitats.

 

 

Els valors cooperatius

El català llengua del nostre centre

La llengua catalana és la llengua vehicular i d’ensenyament-aprenentatge del nostre centre. És l’eina bàsica de relació entre tots els membres de la nostra comunitat educativa (professors/es, alumnat). També ho és a l’àmbit de gestió administrativa i de comunicacions externes. El nostre centre garanteix el coneixement oral, escrit i de comprensió de les dues llengües oficials (català i castellà) a l’acabament de l’escolarització obligatòria.

Arrelament a l’entorn social

Treballar els lligams i l’arrelament del centre escolar amb el nostre entorn social (el barri, la ciutat i les illes), amb el coneixement de les tradicions, els costums, la cultura, la llengua, per tal d’avançar cap a la plena integració social i cultural dels nostres infants i joves en la comunitat.

Pluralitat ideològica i valors democràtics

Educam en el respecte de totes les ideologies i creences religioses, en la solidaritat, la justícia, el diàleg, la no discriminació. L’objectiu és formar persones critiques amb la nostra societat capacitades per pensar, reflexionar, prendre decisions i actuar des de la llibertat personal.

Oberts al món

A més d’aprendre a estimar les nostres illes l’escola vol educar en el respecte de tots els indrets i cultures del món. Per això potenciam l’aprenentatge i domini al manco d’una llengua estrangera per facilitar la comunicació més enllà del nostre entorn.

Treball conjunt

Treballar amb les famílies per tal d’aconseguir una implicació conscient en l’educació dels seus fills. L’interès en l’educació escolar és un pilar fonamental i imprescindible per a l’èxit dels seus fills/es.

Valors ambientals i de conscienciació ecològica

Promoure i desenvolupar programes relacionats amb l’estudi, la salvaguarda del medi ambient, la racionalització dels recursos naturals, el tractament de residus, el reciclatge, etc.

Promoure i potenciar les capacitats dels alumnes amb l’estudi

Creiem que és necessari fomentar en l’alumne una actitud curiosa, crítica i investigadora que, mitjançant la comunicació i el treball, es convertirà en la base de la seva formació i de l’adquisició dels aprenentatges.

Ensenyament individualitzat

Fomentar una atenció personalitzada i adequada al ritme evolutiu i de les capacitats intel·lectuals de cada nin i nina.

Integració de les noves tecnologies en l’educació

Aprendre a utilitzar correctament les noves tecnologies com a eina d’aprenentatge i de recerca d’informació.