gorgblau Educació Palma Balears, Illes

Informació de l'empresa que gestiona l'escola.

QUÈ ÉS UNA COOPERATIVA?

Una cooperativa de treball és una empresa d'autogestió, propietat dels treballadors que s'organitzen de forma democràtica per proporcionar llocs de feina als seus membres i produir, en comú, béns o serveis.

Les cooperatives estan basades en valors de l'autoajuda, l'autoresponsabilitat, la democràcia,  la igualtat, l'equitat i la solidaritat. Els socis cooperativistes continuen la tradició dels fundadors i fan seus els valors ètics de l'honestedat, la transparència, la responsabilitat i la vocació social.

 

El català llengua del nostre centre

La llengua catalana és la llengua vehicular i d’ensenyament-aprenentatge del nostre centre. És l’eina bàsica de relació entre tots els membres de la nostra comunitat educativa (professors/es, alumnat). També ho és a l’àmbit de gestió administrativa i de comunicacions externes. El nostre centre garanteix el coneixement oral, escrit i de comprensió de les dues llengües oficials (català i castellà) a l’acabament de l’escolarització obligatòria.

Arrelament a l’entorn social

Treballar els lligams i l’arrelament del centre escolar amb el nostre entorn social (el barri, la ciutat i les illes), amb el coneixement de les tradicions, els costums, la cultura, la llengua, per tal d’avançar cap a la plena integració social i cultural dels nostres infants i joves en la comunitat.

Pluralitat ideològica i valors democràtics

Educam en el respecte de totes les ideologies i creences religioses, en la solidaritat, la justícia, el diàleg, la no discriminació. L’objectiu és formar persones critiques amb la nostra societat capacitades per pensar, reflexionar, prendre decisions i actuar des de la llibertat personal.

Oberts al món

A més d’aprendre a estimar les nostres illes l’escola vol educar en el respecte de tots els indrets i cultures del món. Per això potenciam l’aprenentatge i domini al manco d’una llengua estrangera per facilitar la comunicació més enllà del nostre entorn.

Treball conjunt

Treballar amb les famílies per tal d’aconseguir una implicació conscient en l’educació dels seus fills. L’interès en l’educació escolar és un pilar fonamental i imprescindible per a l’èxit dels seus fills/es.

Valors ambientals i de conscienciació ecològica

Promoure i desenvolupar programes relacionats amb l’estudi, la salvaguarda del medi ambient, la racionalització dels recursos naturals, el tractament de residus, el reciclatge, etc.

Promoure i potenciar les capacitats dels alumnes amb l’estudi

Creiem que és necessari fomentar en l’alumne una actitud curiosa, crítica i investigadora que, mitjançant la comunicació i el treball, es convertirà en la base de la seva formació i de l’adquisició dels aprenentatges.

Ensenyament individualitzat

Fomentar una atenció personalitzada i adequada al ritme evolutiu i de les capacitats intel·lectuals de cada nin i nina.

Integració de les noves tecnologies en l’educació

Aprendre a utilitzar correctament les noves tecnologies com a eina d’aprenentatge i de recerca d’informació.

President

Juan Manel Mulet

Enviar un correu electrònic...

 

Vicepresidenta, menjador i material

Coloma Flexas

Enviar un correu electrònic...

Administrador

Miquel Barrado

Enviar un correu electrònic...

Secretària

Marga Mas

Enviar un correu electrònic...

Prevenció de riscs, formació i intercooperació

Catalina Buades

Enviar un correu electrònic...

Obres i manteniment

Xisca Sorell

Enviar un correu electrònic...

Responsable de llibres

Rosa Romero

Enviar un correu electrònic...

 

1947 

El sorgiment de la Capella Oratoriana amb el dinamisme del pare Reynés finalitzà amb la creació de l’escola Sant Felip Neri a l’any 1950 per als cantaires i escolanets.

 

 1951

S’amplia amb una nova aula, es crea el Patronat, amb l’objectiu de protegir totes les activitats de la Congregació.

 

 1953

A proposta del pare Ginard es plantegen uns nous locals per l’escola i al 1954 ja és una realitat.

 

1977 

El col·legi es converteix amb un centre d’Ensenyament General Bàsic (EGB).

1990 

La Congregació proposa als professors la gestió económica i educativa, els quals es reuneixen amb assemblea i decideixen aprovar dita proposta i estudiar la creació d’una Cooperativa.

1991 

8 professors del centre signen els estatuts per formar la Cooperativa d’Ensenyament Gorg Blau que gestionaran el nou model empresarial. Dins les primeres accions ressenyar les obres per posar en marxa el menjador escolar.

 

2008

Nou logo de la Cooperativa Gorg Blau

2009

 La Cooperativa està formada per 22 socis/es i 13 treballadors contractats, 358 alumnes distribuïts en ensenyament infantil, primària, secundària i PQPI (Programa de Qualificació Professional Inicial) d'auxiliar de dependent/a de comerç. Serveis de menjador i escola matinera, activitats extraescolars (informàtica, anglès, escacs...), cursos de català per adults i Capella Oratoriana.

Al llarg dels 18 anys de vida de la cooperativa s'ha fet un esforç per adequar les instal·lacions als nous reptes educatius, creant: aula d'informàtica, biblioteca, taller de comerç, aules d'educació infantil, renovació de tot el mobiliari, millora de la xarxa elèctrica... 

2013

 En els 4 darrers anys la Cooperativa ha incorporat 3 socis nous, fent un total de 25 socis/es.

2015

 Celebració del 500 aniversari del naixement de Sant Felip Neri. És un any de celebracions: visites guiades al convent, concerts, cartells, dinars...

Tota la comunitat educativa i els membres del convent de Sant Felip Neri hi participen activament.

 

2016

Enguany estem de celebració!

L'escola celebrà durant el curs 2016-17 el 25è aniversari de la creació de la cooperativa. Han passat molts d'anys plens de dedicació als nostres alumnes.

Aquí podeu veure el logotip que s'ha fet per a celebrar aquest 25 aniversari.

 

A partir del mes d'octubre es lliurarà un rebut mensual de 5 euros que, voluntàriament, podreu pagar i el qual servirà per millorar instal·lacions del centre, compra de material didàctic, biblioteca, mantenir i ampliar els equips d'aula d'informàtica...

A més, podreu desgravar un 25% a la Declaració d'Hisenda de les quotes que haureu pagat. Vos agraïm la vostra col·laboració.